1. حکومت‌ها وظیفه ایجابی دارند که ترتیبات لازم را فراهم آورند تا افراد بتوانند از حق خود به تظاهرات اعتراضی برخوردار شوند. حکومت‌ها به خصوص، باید:
الف) تأیید کنند که حمایت از حقوق بشر شامل همه اعتراضات می‌شود، حتی در جایی که اعمال فردی، پراکنده و یا گسترده خشونت وجود دارد، و یا شرایط، ایجاد محدودیت‌های مشخص و موقتی در حق اعتراض را ایجاب میکند؛

ب) با انجام اقداماتی معقول و مناسب برای عملی کردن تظاهرات بدون این که شرکت کنندگان ترسی از خشونت فیزیکی یا نقض حقوق بشر خود داشته باشند، و با به حداقل رساندن اختلال و خطر ایمنی برای کسانی که ممکن است تظاهرات بر زندگی آنان تأثیر بگذارد، برگزاری تظاهرات را تسهیل کنند. حکومت‌ها باید توجه کنند که در برخی شرایط که تظاهرات بر خلاف قانون رخ می‌دهد، لازم نیست همیشه قدرت اجرای قانون اعمال شود و عدم مداخله ممکن است بهترین روش باشد.

ج) از معترضان، هم‌چون سایر افراد جامعه، در مقابل هرگونه تهدید و خشونت توسط کسانی که می‌خواهند ااعتراضات زجلوگیری کنند و یا مانع و رادع آن شوند، از جمله تحریک‌کنندگان و ضد تظاهر کنندگان، فعالانه حمایت کنند؛

د) ترتیبی اطمینان‌بخش دهند که که از گروه‌های در معرض خطر، با توجه به آسیب پذیری خاص آنان به هنگام برگزاری برخی از تظاهرات، از جمله زنان، کودکان، اعضای اقلیت‌ها وافراد معلول و همچنین کسانی که کار نظارت یا گزارش‌ز تظاهرات را به عهده دارند، محافظت شود. از اقداماتی که در این راستا صورت می‌گیرد، در عین حال، نباید برای تایید برخوردهای کلیشه‌ای، حفظ هنجار‌ها، ارزش‌ها و شیوه‌های تبعیض آمیز و یا محدود کردن توانایی این گروه‌ها به اعمال حق اعتراض خود سوء استفاده شود. این اقدامات باید شامل موارد زیر باشد، اما نه محدود به آن‌ها:
i. روش‌های جامع برای مقابله با تبعیض علیه گروه‌های در معرض خطر، پرداختن به منابع تبعیض، و اصلاحات جامع قوانین و روش‌های اجرا؛

ii. راه‌های فوری دسترسی به جبران و حمایت، از جمله کمک‌های حقوقی، برای همه کسانی که از تبعیض و خشونت رنج می‌برند؛

iii. محکومیت عمومی هر نوع آزار و اذیت و خشونت علیه معترضان که عضو گروه‌های در معرض خطر هستند، از سوی مقامات، و ابراز تعهد به حمایت و رعایت حق اعتراض این گروه ها؛

iv. کارآموزی مؤثر همه مقامات و مأموران اجرای قانون در مورد عدم تبعیض؛ منابع کافی بری این کارآموزی‌‌ها، از جمله، اجرا و نظارت دقیق، باید تأمین گردد.

This post is also available in: English, Spanish, French, Russian, Portuguese, Brazil, Turkish