1. حکومت‌ها باید اجازه گزارش ونظارت مستقل از تظاهرات توسط همه رسانه‌‌ها و ناظران مستقل را بدون تحمیل محدودیت‌های نابجا بر فعالیت‌های آنان و بدون مانع رسمی تا جایی که ممکن است در تمام مناطق فعالانه فراهم آورند.

2. حکومت‌ها باید ترتیبی اطمینان بخش دهند تا افرادی که اقدامات پلیس و نقض حقوق بشر را در تظاهرات مستند سازی می کنند به دلیل پوشش و گزارش تظاهرات به طور خاص هدف قرار نگیرند. تلاش‌های عامدانه برای مصادره، آسیب و یا شکستن تجهیزات مربوطه، مطالب چاپی، فیلم‌های صوتی و تصویری و مطالب ضبط شده دیگر باید یک جرم جنایی به حساب آید و کسانی که مسئول آن هستند باید پاسخگو باشند.

3. عکاسی و یا ضبط فیلم از انتظامات تظاهرات و فعالیت‌‌های مرتبط توسط رسانه‌‌ها، ناظران، تظاهر کنندگان و دیگر اشخاص ثالث نباید ممنوع شود، و درخواست تحویل دادن فیلم و یا تصاویر دیجیتالی یا فیلم به سازمان‌‌های اجرای قانون باید بر اساس بررسی قضایی قبلی باشد.

4. حکومت‌ها باید برنامه‌‌هایی را تدوین کنند تا اجازه دهد ناظران مستقل و کارآموخته بتوانند به تظاهرات به منظور مشاهده، مستندسازی و گزارش از تظاهرات راه پیدا کنند. آن‌ها همچنین باید اجازه داشته باشند پس از صدور دستور پراکندگی در محل تظاهرات باقی بمانند و به آن‌ها دسترسی به بازداشتگاه‌‌ها داده شود، مگر اینکه شرایط بحرانی وجود داشته باشد.

5. به منظور اطمینان از پوشش مستقل و نظارت بر تظاهرات توسط رسانه‌‌ها و ناظران مستقل، دولت‌ها باید، حداقل:
الف ) از تحمیل لزوم صدور مجوز برای رسانه‌‌ها به منظور پوشش تظاهرات خود داری کنند به جز در شرایط نادر که منابع، مانند زمان و مکان در عملیات خاص پلیس، محدود باشد.

ب) امنیت روزنامه نگاران و کارمندان رسانه‌‌ها و ناظران، شامل اقدامات حفاظتی خاص، را تا حد ممکن تأمین کنند. ولی از لزوم به تضمین ایمنی، نباید به عنوان یک بهانه برای محدودیت غیر ضروری حقوق، بخصوص حق آزادی بیان، آزادی حرکت و دسترسی به اطلاعات استفاده شود.

ج) به حق حفاظت از منابع در رابطه با تظاهرات کاملا احترام بگذارند: هر محدودیتی باید بر اساس محدودیت‌‌های نادری که تحت قوانین بین المللی لحاظ شده انجام پذیرد؛

د) اطمینان حاصل کنند که روزنامه نگاران و ناظران مستقل توسط مأموران اجرای قانون به دلیل نداشتن مجوز لازم دستگیر و زندانی نمی شوند: و نباید آن‌ها به دلیل ترک نکردن محوطه تظاهرات بعد از دستور ترک محیط دستگیر شوند مگر اینکه حضور آن‌ها باعث اخلال در کار پلیس شود.

ه) نقش، عملکرد، مسئولیت‌‌ها و حقوق رسانه‌‌ها و ناظران را به صورت بخشی جدایی ناپذیر در برنامه درسی کارآموزی برای افسران مجری قانون که وظایفشان شامل اداره و کنترل تظاهرات می‌شود، بگنجانند.

This post is also available in: English, Spanish, French, Russian, Portuguese, Brazil, Turkish