1. هیچ کس نباید به طور خودسرانه از آزادی‌اش محروم شود مگر به دلایل و مطابق با روش‌هایی که در قانون معین شده، بر اساس سوء ظنی معقول که فرد مرتکب جرم شده، و یا زمانی که بازداشت فرد، بدون توسل به استفاده مفرط از زور، برای جلوگیری از ارتکاب جرم به دست او یا فرار پس از انجام آن لازم است. در رابطه با تظاهرات:
الف) هیچ اقدام توقف و تفتیش گروهی نباید صورت گیرد؛ هر توقف و تفتیشی، از جمله، تفتیش دستگاه‌های الکترونیکی، و دستگیری و بازداشت معترضان باید متوجه افراد و بر اساس وقایع مربوط به هر فرد باشد؛

ب) همه دستگیری‌‌ها، بازداشت‌ها و هر گونه محاکمات بعدی باید مطابق با قوانین رسمی و اساسی قانون داخلی و بین المللی، از جمله اصل عدم تبعیض انجام شوند. این اقدامات باید عاری ازاعمال خودسرانه باشند، به این معنا که قوانین و کاربرد آنها باید مناسب، عادلانه و قابل پیش بینی باشد، و باید با رعایت تشریفات قانونی انجام شوند، از جمله حق دسترسی به وکیل در تمام مراحل رسیدگی قضائی، حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای به چالش کشیدن حکم دادگاه و حق طرح سؤال از شهود.

ج) در مواردی که به دلیل رفتار غیر قانونی معترضان، ه دستگیری‌های متعدد لازم است، مأموران اجرای قانون باید ترتیبی مطمئن بدهند که:
i. تنها افرادی دستگیر شوند که به طور مشهود در فعالیت‌های غیر قانونی درگیر بوده‌اند، بر خلاف کسانی که صرفا در یک منطقه عمومی در نزدیکی فعالیت‌های غیر قانونی بوده‌اند؛

ii. مدل‌های عملی برای حمل و نقل، ثبت ، نگهداری، تغذیه، و مدیریت و تضمین سلامت و ایمنی هر تعداد زیادی از بازداشت شدگان در انطباق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر وجود داشته باشند؛

iii. هر مکان بازداشتی که مشخصا برای تظاهرات گسترده تهیه شده است باید برنامه‌های مدیریت اضطراری برای واحدهای پلیس داشته باشد حاوی دستورالعمل‌های مشخص در مورد این که چه چیزهایی یک وضعیت اضطراری را تشکیل می‌دهند و چه اقداماتی را باید در هر سناریو به کار گرفت. هر شخصی که در این مکان‌ها کار می‌کند باید در مورد نحوه عمل در شریط اورژانس آموزش دیده باشد، و برای اطمینان از ایمنی و امنیت کارکنان و بازداشت شدگان تمرین‌های مناسب اجرا شده باشد.

This post is also available in: English, Spanish, French, Russian, Portuguese, Brazil, Turkish