1. دولتها باید حق اعتراض را توسط قانون مورد حمایت قرار دهند، از جمله:
الف) تصویب و اجرایی کردن همه پیمان‌های مرتبط بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، از طریق ادغام در قوانین داخلی و یا به صورت‌های دیگر؛

ب) اتخاذ چارچوب‌های حقوقی، قانونی و سیاست روشن برای حمایت از حق اعتراض، در انطباق کامل با استانداردها و بهترین نمونه عمل بین المللی، و با مشارکت کامل و مؤثر جامعه مدنی و سایر ذینفعان مربوطه در تمام مراحل توسعه این چارچوب‌ها؛

ج) ارائه پادمان مناسب در برابر نقض حق اعتراض و برای بررسی دقیق و به موقع، کامل و مؤثر درستی محدودیت‌ها در یک دادگاه یا نهاد قضایی مستقل دیگر؛

د) ایجاد ترتیبی مطمئن برای تأمین مؤثر و در دسترس راه‌های اصلاح و جبران موارد نقض حق اعتراض، شامل جبران مافات کافی کافی، از طریق فرایندهای جنایی و مدنی، و همچنین اقدامات پیشگیرانه و راه حل‌های غیر قضایی، مانند خسارت‌هایی که به حکم داوران صنفی، نهادهای بازرسی و حسابرسی، سازمان‌های ملی حقوق بشر و مانند این‌ها به قربانیان پرداخت می‌شود.

This post is also available in: English, Spanish, French, Russian, Portuguese, Brazil, Turkish