1. در تبیین این اصول،
الف) اعتراض عبارت است از بیان فردی یا جمعی نظرات، ارزش‌ها یا منافع مخالف، دگراندیشانه، واکنشی یا پاسخ دهنده. به این ترتیب، یک اعتراض می‌تواند، از جمله، شامل موارد زیر باشد:
i. اقدامات فردی یا جمعی، تظاهرات خودجوش یا همزمان، به هر شیوه و شکل و برای مدت زمانی که هر فردی مایل باشد، از جمله از طریق استفاده از فن‌آوری‌های دیجیتال؛
ii. بیان فردی یا جمعی در مورد هر آرمان یا موضوعی.
iii. عملیات برای هدف قرار دادن هر مخاطبی، از جمله مقامات حکومتی، نهادهای خصوصی یا افراد و یا عموم مردم.
iv. عملیات در هر مکان، از جمله مکان‌های عمومی یا خصوصی، و همچنین به صورت آنلاین؛
v. عملیاتی که به نوعی به درجات و روش‌های مختلف سازمان‌دهی مربوط می‌شود، از جمله آن‌هایی که ساختار سازمانی، سلسله مراتب و یا شکل و طول مدت روشن و از پیش تعیین شده ای ندارند.

ب) حق اعتراض عبارت است از عمل به صورت فردی یا جمعی در به کارگیری حقوق بشر موجود و شناخته شدهی جهانی، از جمله حق آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل مسالمت آمیز، حق شرکت در اداره امور عمومی، حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، حق مشارکت در زندگی فرهنگی، حقوق زندگی، حریم خصوصی، آزادی و امنیت فرد و حق عدم تبعیض. حق اعتراض هم‌چنین برای تامین همه حقوق بشر، از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری است.

ج) اصطلاح «اعتراض آنلاین» به اعتراض به همان معنا که در بالا تعریف شده است بر می‌گردد، با این تفاوت که در این جا از اینترنت به عنوان یک ابزار و یا پلات‌فرم برای عمل استفاده می‌شود.

د) اصطلاح «عمل مستقیم غیر خشونت آمیز» به تاکتیک‌ها و استراتژی‌های عمومی برای تغییر، با استفاده از روش‌های ایجاداختلال با هدف‌گیری موسسات، کنشگران و یا فرآیند‌ها، از طریق ابزارهای مستقیم و مسالمت آمیز، از جمله سرپیجی آگاهانه ومسئولیت پذیرانه از قانون بر می‌گردد.

2. اصطلاح «نظم عمومی» عبارت است از مجموعه مقرراتی که گردش منظم امور جامعه را تأمین می‌کنند، یا به مجموعه ای از اصول بنیادین که جامعه بر اساس آن شکل گرفته، از جمله رعایت حقوق بشر اشاره دارد.

3. اصطلاح «مسالمت‌آمیز» باید به معنای گسترده آن در نظر گرفته شود و فقط مواردی از شمول آن خارج است که شواهد حاکی از قصد معترضان به استفاده از خشونت باشد. به این مسئله نیز باید توجه کرد که خشونت‌های پراکنده یا جزیی و یا سایر اقدامات غیرقانونی که دیگران مرتکب می‌شوند نباید افراد را مادام که در قصد و رفتار خود به تظاهرات به صورت مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهند از این حق محروم کند

This post is also available in: English, Spanish, French, Russian, Portuguese, Brazil, Turkish