1. Bu İlkelerin amaçlarıyla ilgili olarak aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

a) Protesto, karşıt, şikayetçi, tepkisel veya cevabi; düşünce, görüş, değer ve tercihlerin bireysel veya toplu olarak ifade edilmesidir. Bu bağlamda protesto, diğer eylemlerin yanı sıra aşağıda sıralanan durumları kapsayabilir:
i. Şekil, yöntem ve süre bakımından kişilerin tercihlerine bağlı olan ve bir anda gelişen veya eşzamanlı olarak yürütülen ve dijital teknolojilerin kullanılmasını da kapsayan bireysel veya toplu eylemler.
ii. Herhangi bir konu veya mesele ile ilgili bireysel veya toplu açıklama.
iii. Herhangi bir dinleyici kitlesini, kamu yöneticileri, özel sektör kuruluşları, bireyler veya genel kamu oyunu hedef alan eylemler.
iv. Kamusal veya özel mülkiyet altındaki alanlar da dahil olmak üzere herhangi bir mekanda veya internet üzerinde yapılan eylemler.
v. Belli bir oranda önceden düzenleme gerektiren (ancak mutlaka net bir örgüt yapısı, hiyerarşi veya baştan belirlenmiş bir süre ve şekil gerektirmeyen) eylemler.

b) Protesto hakkı, evrensel olarak kabul edilmiş insan haklarının bireysel ve/veya toplu olarak uygulamaya konmasıdır. Bu haklar, ifade özgürlüğü, barışçıl dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, kamuyu ilgilendiren alanlara müdahale özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, kültürel hayatta yer alma özgürlüğü, yaşam hakkı, özel hayatın gizliliği, bireyin özgürlük ve güvenlik hakkı ve ayrımcılığa tabi tutulmama haklarıdır. Protesto hakkı aynı zamanda, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar da dahil olmak üzere tüm insan haklarının güvence altına alınması için esastır.

c) “Online Protesto” ifadesi yukarıda tanımlanan içeriğe uyan ancak eylem platformu veya protesto aracı olarak internetin kullanıldığı eylemleri ifade eder.

d) “Şiddet içermeyen doğrudan eylem” tanımı, değişim elde etmek için kurumları, aktörleri, süreçleri hedef alan ve doğrudan ve barışçıl yöntemler kullanarak bunların işleyişlerini bozmaya yönelik olarak yasaların bilinçli olarak ihlal edilmesini içeren taktik ve stratejileri ifade eder.

2. “Kamu Düzeni” deyimi toplumun işleyişini teminat altına alan kuralların tamamı veya insan haklarına saygıyı da içeren ve toplumun üzerine kurulmuş olduğu temel ilkeler bütününü ifade eder.

3 “Barışçıl” deyimi geniş anlamda yorumlanmalı ve sadece protestocuların şiddet uygulamayı planladıklarına dair kanıt olan haller bu kavramın dışında tutulmalıdır. Bu tanım kullanılırken münferit veya anlık olarak gelişen şiddet eylemleri veya başkaları tarafından gerçekleştirilen yasadışı eylemler sebebiyle, barışçıl tutumunu sürdüren bireylerin korunma hakkının ortadan kalkmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

This post is also available in: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Farsça, Portekizce, Brezilya