1. هر کس باید آزادی انتخاب محتوا یا علت اعتراض خود را داشته باشد. حکومت‌ها باید به خصوص ترتیبی اتخاذ کنند که:
الف) هر گونه محدودیتی در راستای آزمون اصل 4 و همراه با تضمین‌های حقوقی قوی باشد؛

ب) محدودیت‌ در حق اعتراضات نباید صرفا بر اساس نظر خود مقامات درباره ه هدف یک تظاهرات خاص اعمال شود؛

ج) نقد حکومت، مقامات حکومتی و یا مؤسسات و نهادهای عمومی، به خودی خود، هیچگاه به عنوان توجیه کافی برای تحمیل محدودیت بر حق اعتراضات بکار نرود؛.

د) حق اعتراضات از جمله، شامل رفتار یا گفتاری است که محتملااز دید افرادی با ایده‌های مخالف اهانت‌آمیز تلقی شود یا آنان را به خشم آورد و یا ادعاهایی را موجب شود مبنی بر این که تظاهرات به دنبال ترویج، یا رفتاری است که به طور موقت مانع و رادع فعالیت‌های اشخاص ثالث خواهد شد.

2. در رابطه با محدودیت بر اساس ممنوعیت تحریک، همان گونه که در اصل 4 بند (3) تصریح شده است، حکومت‌ها باید ترتیبی مطمئن دهند که:
الف) تظاهرات غیر تحریک‌آمیز، از جمله، موارد زیر را در بر گیرند بدون این که به آن‌ها محدود گردند:

i. تبلیغ تغییر غیر خشونت آمیز سیاست‌های حکومت یا خود حکومت؛

ii. انتقاد از، و یا توهین به ملت، کشور یا نماد‌های آن، حکومت، نهادها یا مقامات حکومتی کشور خود و یا یک ملت خارجی، کشور، حکومت، سازمان و یا مقامات حکومتی آن و یا یک ایده؛

iii. انتقاد از ادیان یا آموزه‌های دینی یا ابراز اعتقادات مذهبی مخالف و یا بیان ایده‌هایی که توهین آمیز تلقی شوند؛

iv. صرف نمایش نشان، لباس، علائم، موسیقی، پرچم و یا نشانه هایی که به طور تاریخی با تبعیض علیه گروه‌های خاصی مرتبط بوده است، مگر این که استفاده از آنها به منظور تحریک سریع به خشونت صورت گرفته باشد و به احتمال زیاد به چنین نتیجه‌ای بینجامد.

ب) همه موارد اتهام تحریک علیه افراد تظاهرکننده به استناد بیانات آنان در طول تظاهرات باید تحت یک آزمایش یکنواخت تحریک، متشکل از یک بررسی از تمام عناصر زیر ارزیابی شود:
i. زمینه اجتماعی گسترده تر بیان مربوطه.
ii. قصد فرد به تحریک به تبعیض، دشمنی یا خشونت؛
iii. موقعیت و نقش فرد، به ویژه که آیا او دارای مقام یا اتوریته بوده و از این موضع سخن گفته است؛
iv. محتوا، از جمله شکل، موضوع یا سبک بیان خاص؛
v دامنه بیان مربوطه، به ویژه در آن تظاهرات مشخص؛
vi. احتمال آسیب بلافاصله (یعنی تبعیض، دشمنی یا خشونت) در نتیجه بیان مربوطه.

This post is also available in: English, Spanish, French, Russian, Portuguese, Brazil, Turkish