1. حکومت‌ها باید ترتیبی اطمینان‌بخش دهند که تمام فرایندهای تصمیم گیری توسط مقامات حکومتی مربوط به تظاهرات، شفاف و در دسترس باشند و روندی مطابق با استانداردهای بین المللی را طی کنند. مشخصا، آنها باید اطمینان ایجاد کنند که هر گونه تصمیم گیری نظارتی با دلایل موجه به موقع به معترضان ابلاغ شود و آنها به منابع لازم برای جبران مافات مؤثر و فوری از طریق بازنگری‌های اداری و / یا قضایی دسترسی داشته باشند.

2. حکومت‌ها باید موارد نقض حقوق بشر در چارچوب تظاهرات را مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار دهند و ناقضان حقوق بشر را به پاسخگویی بکشانند. تحقیق و تعقیب قضایی باید موثر و سریع باشد، توسط نهادهای مستقل قضایی یا داوری انجام شود، و به آوردن متخلفان، تحریک کنندگان و کسانی که تخمفات را سرپرستی می‌کنند، به حساب پس دادن از طریق پرونده کیفری یا انضباطی، هر کدام که مناسب است، قادر باشد؛

3. حکومت‌ها باید متضمن آن شوند که برای نقض حقوق معترضان روش‌های جبران مافات در دسترس، موثر و بدون هزینه، به ویژه از طریق فرایندهای قانون جنایی و مدنی، ، وجود دارد که از جمله، میان سایر موارد، باید شامل خسارت، غرامت، عذر خواهی عمومی، تضمین عدم تکرار و یا اقدامات احتیاطی، و همچنین احکام خسارت اعطا شده توسط نهادهای حقوق بشر و / یا داوران صنفی، باشد.

4. حکومت‌ها باید در قانون و عمل تضمین کنند که حداقل:
الف) روش‌های کنترل و اداره جمعیت و هر گونه استفاده از زور در تظاهرات، تحت بازنگری مستقل، بی طرف وسریع قرار گیرد، و در صورت اقتضا، به موجب بند 2، موجب تحقیق و مجازات‌های انضباطی یا جنایی بشود.

ب) استفاده از تکنیک‌های انتظامی و هر گونه تجهیزات، از جمله ابزار دیجیتال و نظارت، مورد استفاده در اداره و کنترل تظاهرات، شفاف و در معرض نظارت عمومی باشد. حکومت‌ها باید واحدهای تحقیقاتی مستقلی برای بررسی موارد زیر، از جمله، ایجاد کنند:
i. اتهامات مربوط به صدمات ناشی از استفاده از سلاح‌های کمتر کشنده. تحقیقات باید کارشناسان مستقل پزشکی، علمی، و قضایی داشته باشد که به مطالعه و گزارش خطرات سلاح‌های کمتر کشنده بپردازند و توصیه‌هایی در باره مقررات موثر و کاربرد قانونی و استفاده از این گونه سلاح‌ها با چشم‌انداز به طور فزاینده محدود کردن استفاده از سلاح‌ها ارائه دهند؛

ii. استفاده از هر فن آوری نظارت، به طوری که مردم بتوانند نحوه و تعداد دفعات استفاده از آن‌‌ها، و توجیه و ضرورت و تناسب کاربرد آن‌ها را ارزیابی کنند، و همچنین این که آیا از آن‌ها برای اهداف نادرست و یا گسترش استفاده شده است یا نه.

This post is also available in: English, Spanish, French, Russian, Portuguese, Brazil, Turkish