1.Devletler, kamu kurumlarının protestolar hakkında karar verme sürecinin, şeffaf, ulaşılabilir ve bu konudaki uluslararası standartlarla uyumlu olacağını teminat altına almalıdır. Kurumlar özellikle protestocuların herhangi bir düzenleyici karar ve gerekçesi hakkında zamanında bilgilendirildiğini ve karara karşı etkin bir şekilde idari ve/veya hukuki bir zeminde itiraz edebilme şansları olduğunu garanti etmelidir.

2. Devletler, protestolar kapsamında insan hakları ihlalleri karşısında soruşturma, yargılama ve hesap sorma sürecini işleteceklerini teminat altına almalıdır. Soruşturma ve yargılamalar, etkin ve süratli olmalı, bağımsız mahkemeler veya yargı yetkisine sahip organlar tarafından yürütülmeli, bu adli organlar ve faillere, azmettiricilere ve ihlalleri görmezden gelenlere suç veya disiplin kovuşturması yapabilecek yetkiye sahip olmalıdır.

3. Devletler, hak ihlallerine karşı protestocuların özellikle ceza ve adli hukuk süreçleri aracılığıyla haklarını arayabilmelerinin yolunu açmalı ve tazminat, telafi, resmi özür, ihlallerin tekrarlanmayacağının garantisi ve bunun için önlemler alınmasının yanı sıra insan hakları örgütleri ve/veya kamu denetleyicileri tarafından önerilen diğer telafi edici yaklaşımları dahil ederek ulaşılabilir, etkin ve ücretsiz olarak takip edilebilen yollar sunmalıdır.

4. Devletler mevzuatlarında ve uygulamalarında en azından aşağıda sıralanan maddeleri teminat altına almalıdır:

a) Protestolar sırasında polisiye teknikler ve herhangi bir şekilde güç kullanılması, süratli, bağımsız ve tarafsız denetime; ayrıca gerekiyorsa 2. fıkrada belirtildiği şekliyle kovuşturma ve disiplin cezası ya da cezai yaptırıma tabi olmalıdır:

b) Protestolar sırasında polisiye teknikler veya dijital ve gözetim teknikleri kullanıldıysa, bunlar şeffaf ve kamu tarafından incelenmeye açık olmalıdır. Devletler, olabilecek diğer durumların yanı sıra aşağıda belirtilen durumları incelemek için bağımsız tahkikat imkanları tesis etmelidir:
i. Daha az öldürücü silahların neden olduğu yaralanma iddiaları. Soruşturmalar daha az öldürücü silahların tehlikeleri üzerine çalışan ve çalışmalarını raporlayan ve bu silahların etkin kullanımına yönelik yasal düzenlemeler öneren bağımsız tıp, bilim ve hukuk uzmanlarının raporlarını da içermelidir.
ii. Kamuoyunun bir gözetim teknolojisi kullanılmışsa bunun ne şekilde olduğu ve sıklığı konusunda değerlendirme yapabilmesi için bu tür yöntemlerin kullanım gerekçeleri, gerekliliği ve oransallığı ve amaç dışı olarak kullanılıp kullanılmadığı.

This post is also available in: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Farsça, Portekizce, Brezilya