1. حکومت‌ها وظیفه دارند:
الف) حق اعتراض را محترم بشمارند: آن‌ها، جز در حدی که قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز دانسته، نباید از حق اعتراض جلوگیری کرده ، مانع شوند و یا آن را محدود کنند؛

ب) از حق اعتراض حمایت کنند: آنها باید برای حمایت از کسانی که می‌خواهند از حق خود به اعتراض استفاده کنند گام‌های لازم را بردارند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تعرض توسط اشخاص ثالث را در بر می‌گیرد؛

ج) حق اعتراض را کاملا تأمین کنند: آنها باید محیط مناسبی را برای استفاده از حق اعتراض ایجاد کنند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر مناسب و لازم برای جبران تخلف‌ها را در بر می‌گیرد.

د) در قانون اساسی خود (و یا نظایرآنها) و در قوانین داخلی، حکومتها باید بر طبق قوانین بین المللی حقوق بشر، قوانین تفکیک‌ناپذیر، به هم وابسته و پیوسته حقوق بشر را که در حق اعتراض منظور شده به رسمیت شناخته و به مرحله اجرا در آورند. این حقوق از جمله عبارتند از:
الف) حقوقی که برای تحقق تظاهرات ضروری است، به ویژه:
i. حق آزادی بیان: آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع ، فارغ از مرزبندی‌ها و به هر صورت، شفاهی، کتبی یا چاپی، در قالب هنر، و یا از طریق رسانه‌ها به انتخاب خود شخص؛

ii. حق آزادی تجمع: آزادی برای تجمع اختیاری در یک فضا برای یک هدف مطرح شده مشترک؛

iii. حق آزادی تشکل: آزادی برای ارتباط با دیگران و از جمله، تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری برای دفاع از منافع فردی و جمعی؛

iv. حق مشارکت عمومی: حق هر فرد به این که از جمله، بتواند مستقیما یا از طریق نمایندگان منتخب خود در اداره امور عمومی شرکت کند.

ب) حقوقی که غالبا در جریان سرکوب تظاهرات‌ نقض می‌شوند، به ویژه
i. حق زندگی: هیچ کس را نمی توان خودسرانه از زندگی خود محروم کرد؛

ii. حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز؛

iii. حق حفظ حریم خصوصی: هیچ کس نباید در معرض مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود قرار گیرد، و یا زیر حملات غیر قانونی به آبرو و شهرت خود واقع شود. هر کس حق دارد از حمایت قانون در برابر این گونه مداخلات و حملات برخوردار گردد؛

iv. حق آزادی و امنیت شخصی: هیچ کس را نمی توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هیچ کس را نمی‌توان از آزادی خود محروم کرد مگر به دلایل و بر طبق آئین دادرسی که توسط قانون تاسیس شده باشد.

This post is also available in: English, Spanish, French, Russian, Portuguese, Brazil, Turkish