1. Devletin yükümlülükleri:

a) Protesto hakkına saygı: Uluslararası insan hakları hukukunda izin verilen kapsam dışında kalmadıkça, devletler protestoları önleme, engelleme ve sınırlamaya gitmemelidir:

b) Protesto hakkını korumak: Devlet, protesto hakkını kullanmak isteyenleri koruyacak makul adımları üslenmelidir. Bu, üçüncü taraflar tarafından gerçekleştirilebilecek ihlalleri engelleyecek önlemlerin uygulamaya sokulmasını da içerir.

c) Protesto hakkını gerçekleştirmek: Protesto hakkının kullanılmasına uygun bir ortam yaratmak. Bu yükümlülük, protesto hakkını ihlal eden eylemlere karşı tedbir alınmasını da içerir.

d) Devletler, anayasal hükümlerinde (veya bunlara eşdeğer yasal maddelerde) ve ulusal mevzuatlarında, uluslararası insan hakları hukukuyla uyumlu bir şekilde protesto hakkının bir parçası olan ve birbirinden ayrılamaz haklar olan insan haklarını tanımalıdır. Bu haklara aşağıda yer alanlar da dahildir:

A Protesto hakkını kullanmada vazgeçilmez olan insan hakları:
i. İfade özgürlüğü: Her türlü bilgi ve fikri ülke hudutlarıyla sınırlanmaksızın sözlü, yazılı veya basılı veya sanatsal ürün şeklinde veya kendi tercih ettiği başka bir iletişim vasıtasıyla her türlü bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğü.
ii. Barışçıl toplantı hakkı: Ortak bir amacı ifade etmek amacıyla planlı olarak bir mekanda bir araya gelme özgürlüğü.
İii. Örgütlenme hakkı: Başkalarıyla bir araya gelerek, bireysel ve ortak çıkarların korunması amacıyla sendika kurmak da dahil olmak üzere dernekleşme özgürlüğü.
iv. Kamusal katılım hakkı: Herkesin kamuyu ilgilendiren konularda doğrudan ya da özgürce seçtikleri temsilcileri aracılığıyla katılım hakkı.

B Protestoların bastırıldığı yerlerde sıklıkla ihlal edilen haklar:
i. Yaşama hakkı: Hiç kimse yaşama hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaz.
ii. İşkence ve insanlık dışı veya onur kırıcı muameleye maruz kalmama özgürlüğü:
iii. Mahremiyet hakkı: Hiç kimsenin özel ve aile yaşamına, konutuna veya haberleşmesine keyfi veya hukuka aykırı olarak müdahale edilemez; onuru veya itibarı hukuka aykırı saldırılara maruz bırakılamaz. Herkes bu tür saldırılara veya müdahalelere karşı hukuk tarafından korunma hakkına sahiptir.
iv. Kişisel özgürlük ve güvenlik hakkı: Hiç kimse keyfi olarak gözaltına alınamaz veya tutulamlaz. Hiç kimse hukukun öngördüğü sebepler ve usuller dışında özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

This post is also available in: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Farsça, Portekizce, Brezilya