1. Göstericiler veya protesto düzenleyiciler üzerinde hem fiziksel alanda hem de dijital ortamda hiçbir ayrım gözetmeksizin ve belli bir hedef belirlemeden yapılan her türlü gözetim yasaklanmalıdır.

2. Kolluk kuvvetleri yalnızca ciddi bir suç oluşturan bir eylemde bulunduklarına ya da bulunmayı planladıklarına dair makul şüphe olduğu durumlarda belirli protestocuları ya da protesto düzenleyicilerini izleyebilirler.

3. Gözetim koşulları, 4. İlkede ortaya konulan ölçütlerle uyumlu olmalı ve her gözetim tekniği kısıtlı bir süre boyunca ve mahkeme onayıyla ve açıkça tanımlanmış belli bir amaca uygun olarak gerçekleştirmelidir. Gözetimin devam etmesinin gerekip gerekmediği sürekli olarak gözden geçirilmeli ve gereklilik halinin ortadan kalktığı durumlarda gözetime hemen son verilmelidir. Devletler bu tür gözetime başlamadan önce mahkemeler ve diğer bağımsız yargı makamlarınca en azından aşağıdaki noktaları kesin olarak ortaya koyması gerekir:

a) Ciddi bir suç olasılığı ya da meşru bir amaca karşı belli bir tehdit oluştuğu ya da oluşabileceği yönünde ciddi şüphe bulunmaktadır.

b) Gözetim sonucunda ulaşılması beklenen bilgi sonucu ciddi bir suç, ya da meşru bir amaca karşı belli bir tehdide dair ilgili ve önemli kanıt elde edileceği büyük bir olasılıktır.

c) Özel hayatı daha az ihlal eden diğer önlemler denenmiştir, ya da sonuç vermeyecektir.

d) Gözetim sonucu erişilen bilgi söz konusu ciddi suça ya da meşru amaca yönelik tehditle ilgili ve soruşturma için kritik önemde olan bilgiyle sınırlı kalacaktır.

e) Gözetim sırasında fazladan toplanan bilgi depolanmayacak; bunun yerine derhal yok edilecek veya alındığı kaynağa geri verilecektir.

f) Gözetim sırasında erişilen bilgiye yalnızca yasal olarak yetkilendirilmiş mercinin erişimine izin verilecek ve toplanılan bilgi yalnızca yetkilendirmenin yapıldığı amaç ve süre kapsamında kullanılacaktır.

4. Gözetime maruz kalan protestocu ve düzenleyiciler, haklarında verilen gözetim kararıyla ilgili olarak karara karşı çıkma, başka çözüm yolları aramak için zaman bulabilecek şekilde ve detaylı olarak bilgilendirmeli ve yetkilendirmeye dayanak oluşturan belgelere erişebilmelidir. Gözetim hakkında bilgilendirme yapılmasında gecikme yalnızca aşağıdaki durumlarda haklı görülebilir:

a) Bilgilendirme yapmak gözetimin amacını ciddi olarak tehlikeye atıyorsa veya insan hayatını tehlikeye atan bir durum söz konusuysa.

b) Bilgilendirmeyi erteleme konusunda bağımsız ve tarafsız bir mahkeme ya da başka bir bağımsız yargı merci tarafından uygun görülmüşse.

c) Gözetimden etkilenen bireyler bağımsız ve tarafsız bir mahkeme ya da başka bir bağımsız yargı kurumu tarafından uygun görüldüğü şekilde riskin ortadan kalktığı anda bilgilendirildiği sürece.

5. Bilgilendirme zorunluluğu devlete ait olmakla birlikte iletişim hizmeti sağlayıcıları bireylere gönüllü olarak ya da kişinin isteğine bağlı olarak iletişimde devam eden gözetimle ilgili bilgilendirme yapmada özgür olmalıdır.

6. Protestocular veya düzenleyiciler hakkında toplanmış olan ve kişinin kimliğini açığa çıkaran veriler, devam eden bir soruşturma ya da kovuşturmanın sağlığı için elzem olmadığı sürece, saklanmamalı ve paylaşılmamamdır.

7. Polisin, bazı soruşturmaların detaylarını gizli tutması meşru bir uygulama olsa da, genel gözetim politikaları hakkında verilen karalar kamuoyunda açıkça tartışılmalıdır. Protestolar sırasında gözetim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili belirlenen politika ve prosedürler açık, yazılı ve kamuya açık olmalıdır.

8. Kamuya açık alanlarda çeşitli ortam ve faaliyetleri gözlemek için güvenlik güçleri tarafından Kapalı Devre Televizyon kayıtları, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve benzeri teknolojilerin kullanımıyla gerçekleştirilen kayıt ve görüntü toplama işlemleri, protesto hakkını ihlal edebileceğinden, devletler aşağıdaki noktaları güvence altına almalıdır:

a) Bu tür yöntemlerin kullanımı katı kurallara bağlı olmalıdır.

b) Adı geçen teknolojileri kullanan kurumlar gözetim yapıldığı konusunda kamuya açıkça bilgi veren duyuruların görünür şekilde yerleştirilmesini garantiye almalıdır.

c) Bu tür teknolojiler aracılığıyla yapılmış kayıtlarda kimliği belirlenebilen kişilerin görüntüleri, resimlerin bir suç eylemine kanıt oluşturduğu ya da devam eden bir soruşturma veya davayla ilgili olmaları dışındaki durumlarda saklanmamalı ya da paylaşılmamalıdır.

d) Bu tür teknolojilerin kullanımı ve haklarındaki politikaların belirlenmesiyle ilgili karalar demokratik olarak ve kamuya açık bilgi temelinde oluşturulmalıdır.

e) Bu tür teknolojilere yatırım yapılacaksa, maliyet ve getirilerin sistemli bir incelemesinden sonra yapılmalıdır. Bu tür bir teknoloji kullanılıyorsa, kullanımını izlemek için bağımsız denetimler uygulanmalıdır.

This post is also available in: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Farsça, Portekizce, Brezilya